Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Dobrovolné důchodové pojištění

3. Pojmenování (název) životní situace

Dobrovolné důchodové pojištění

4. Základní informace k životní situaci

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je od 1.1.1996 možná u osob starších 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodů:

1. Vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky jako uchazeče o zaměstnání, pokud po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

2. Soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice (příp. v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno naroveň studia na středních a vysokých školách v České republice).

V období do 31.12.2009 je účast na pojištění z tohoto důvodu možná až po uplynutí prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let, přičemž doba prvních 6 let studia po 18. roce věku se počítá od 1.1.1996. Toto pojištění tedy fakticky přichází v úvahu nejdříve od 1.1.2002.

3. Výdělečné činnosti v cizině po 31.12.1995, jedná-li se o:

  • dobu pracovního poměru,

  • dobu členství v družstvu, pokud občan mimo pracovněprávní vztah k družstvu vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován,

  • dobu činnosti osoby samostatně výdělečně činné.

4. Výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací (přichází v úvahu nejdříve od 1.1.2003).

5. Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele (přichází v úvahu nejdříve od 1.1.2009).

6. Výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (přichází v úvahu nejdříve od 19.9.2009).

7. Pobytu v cizině, pokud osoby následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí; v takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera (přichází v úvahu nejdříve od 1.1.2015).

V období od 1.1.2010 do 31.12.2014 je účast osoby možná po dobu pobytu v cizině, po kterou osoba následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

8. Dobrovolného pojištění - bez uvedení důvodu.

Od 1.1.2012 je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Od 1.2.2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti získaná přede dnem této přihlášky trvala alespoň 1 rok.

Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu alespoň 1 roku stanovená v § 6 odst. 2 větě první zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 259/2017 Sb., se považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této účasti byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby svéprávné ve smyslu občanského zákoníku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1. Vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky jako uchazeče o zaměstnání

Přihlášku je možno podat v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, příp. kdykoliv v budoucnu. Od 21.8.2008 je možno přihlásit se k tomuto typu pojištění zpětně a pojistné zaplatit i po podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být doplacené doby započteny.

K přihlášce občan předloží potvrzení krajské pobočky Úřadu práce České republiky o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně období vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci (do 30.9.2004 hmotného zabezpečení).

V případě podání přihlášky v průběhu vedení v evidenci, uvede občan do přihlášky pouze datum, od kterého se k pojištění přihlašuje.

Po ukončení vedení v evidenci je občan povinen podat do 8 dnů odhlášku z pojištění. K odhlášce je třeba předložit potvrzení krajské pobočky Úřadu práce České republiky o datu ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud občan nepodá v této lhůtě odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení.

Pokud se občan odhlašuje v době, kdy jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dosud trvá, je třeba předložit potvrzení prokazující tuto skutečnost.

Podává-li občan přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění poté, kdy již skončilo období, kdy byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, uvede období, za které se přihlašuje k pojištění, přímo do přihlášky a odhlášku již nepodává.

2. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice

Občan má od 1.1.2010 možnost podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud se po dosažení věku 18 let soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice.

V období do 31.12.2009 je účast z tohoto kvalifikovaného důvodu možná jen poté, co uplynulo prvních šest let studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení 18. roku jeho věku.

Zásady pro podávání přihlášky, příp. odhlášky z pojištění, jsou shodné jako u předešlého bodu.

K přihlášce k účasti a odhlášce z pojištění je nutno předložit potvrzení o době trvání studia. Studium lze prokázat vysvědčením, indexem, příp. potvrzením školy.

Z dokladů musí být patrno datum zahájení, příp. ukončení studia.

3. Výdělečná činnost v cizině po 31.12.1995

Zásady platné pro podání přihlášky (odhlášky) uvedené výše, platí přiměřeně i pro tento typ pojištění.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

K přihlášce, příp. odhlášce z pojištění, musí být přiloženy doklady prokazující trvání výdělečné činnosti v cizině. Tyto doklady musí být opatřeny úředním překladem do češtiny; to neplatí, jde-li o přihlášku k pojištění sepsanou občanem v úředním jazyce členského státu Evropské unie, příp. v úředním jazyce státu, se kterým má Česká republika uzavřenu bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku. Překlad dokladů předložených ve slovenštině rovněž není vyžadován.

4. Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1.1.2003 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem, nejdříve však od 1.1.2003.

K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky.

5. Dobrovolné pojištění z důvodu výkonu činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdříve od 1.1.2009 výlučně po dobu výkonu činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele.

Zahraničním zaměstnavatelem se pro tyto účely rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

K přihlášce občan předloží příslušný dokument prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu mezi ním a zahraničním zaměstnavatelem.

6. Dobrovolné pojištění z důvodu výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění z tohoto důvodu je možná nejdříve od 19.9.2009.

K prokázání skutečnosti, že osoba podávající přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je poslancem Evropské unie, se nejčastěji využijí internetové stránky Evropského parlamentu, které obsahují profily jednotlivých poslanců.

Při odhlášce je třeba prověřit, zda pojištěný byl poslancem Evropského parlamentu po celou dobu dobrovolného důchodového pojištění.

7. Dobrovolné pojištění z důvodu pobytu v cizině v době, po kterou osoby následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění z tohoto důvodu je možná nejdříve od 1.1.2015.

K prokázání této skutečnosti je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele, které prokáže výše uvedené skutečnosti o práci v zahraničí, a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství) prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která působí v zahraničí, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat.

V období od 1.1.2010 do 31.12.2014 je účast osoby možná po dobu pobytu v cizině, po kterou osoba následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

K prokázání této skutečnosti je nutné předložit potvrzení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, z něhož musí být patrno datum zahájení (příp. i ukončení) činnosti spočívající v doprovázení manžela na diplomatické misi v zahraničí. Manželství se prokazuje oddacím listem.

Při odhlášce je třeba doložit skutečnost, že předmětná činnost trvala po celou dobu dobrovolného důchodového pojištění.

8. Dobrovolné pojištění - bez uvedení důvodu

Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění (do 31.12.2002 jen za předpokladu, že doba povinného pojištění těchto osob trvala alespoň 1 rok).

Účast na dobrovolném pojištění bez uvedení důvodu je možná v rozsahu nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprostředně před tímto dnem.

Pokud uplyne patnáctileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období.

Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.

Placení pojistného

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou za dobu této dobrovolné účasti povinny platit pojistné na důchodové pojištění.

Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro stanovení výše pojistného na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodovém pojištění platí.

Za průměrnou mzdu se pro účely zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Všeobecným vyměřovacím základem za rok 2016 je (v souladu s nařízením vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016) částka 28 250 Kč, přepočítací koeficient je 1,0612.

Průměrná mzda v České republice v roce 2018 tedy činí 29 979 Kč, jedna čtvrtina průměrné mzdy pak činí 7 495 Kč. Tato částka je rovněž nejnižším vyměřovacím základem pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2018.

Při zpětné úhradě pojistného nebude pro stanovení výše důchodu započtena částka vyměřovacího základu, na který bylo pojistné zaplaceno, ale tato částka se sníží vynásobením koeficientu, jehož výši upravuje zákon.

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je alespoň po část kalendářního měsíce účastna důchodového pojištění.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %.

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění v roce 2018 činí 28 % z částky 7 495 Kč, tedy 2 099 Kč.

Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění nelze zaplatit:

  • u výdělečné činnosti v cizině, dobrovolnické služby a činnosti ve prospěch zahraničního zaměstnavatele po uplynutí 2 kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá měsíc, za který se toto pojistné platí,

  • u dobrovolného pojištění bez udání důvodu po uplynutí 1 roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí.

Zemře-li osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, může dlužné pojistné zaplatit pozůstalá osoba, která uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. To však pouze za předpokladu, že zemřelá osoba ještě za svého života podala přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění.

8. Na které instituci životní situaci řešit

K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), podle místa trvalého pobytu občana, popř. hlášeného pobytu cizince.

U osob, které nemají hlášený pobyt na území České republiky, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, na níž se občan s trvalým bydlištěm v cizině obrátí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dokládají se potvrzení podle důvodu pro dobrovolné důchodové pojištění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění je k dispozici na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je podle § 52 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, pokud již nesplňuje podmínky pro účast na tomto pojištění, a to do 8 dnů; pokud občan nepodá v této lhůtě odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení.

Dále je povinen písemně ohlásit příslušné správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu této správy sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do 8 dnů ode dne této změny nebo ode dne doručení této výzvy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné podat též v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek.

K dispozici je ePortál ČSSZ.

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.